Privacy Policy

Alwego n.v. hecht belang aan uw privacy. Wij willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Wilt u weten hoe we bij Alwego n.v. zorg dragen voor uw persoonsgegevens? Lees dan zeker deze privacyverklaring. We leggen uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijk persoon verzamelen, verwerken, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

We hebben het in deze privacyverklaring steeds over de gegevens van u als klant, potentiële klant, voormalige klant of als andere betrokkene, bv. begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, zakenpartner, enz. In welke hoedanigheid ook, Alwego n.v. gaat steeds even zorgzaam om met uw persoonsgegevens als natuurlijke persoon. Dit privacybeleid is uiteraard ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren, entiteiten, websites, webshops, beursstand, enz.

Neem gerust even de tijd om onze privacyverklaring door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze diensten en producten.

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing en wie is ervoor verantwoordelijk?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking, met name het verzamelen, het beheer en gebruik, van uw persoonsgegevens als natuurlijke persoon door Alwego n.v.

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Alwego n.v., Dendermondsesteenweg 93, 9260 Schellebelle. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot de venootschap

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreffend gegevens die u ons zelf heeft bezorgd, die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en/of diensten, die we verkrijgen door het gebruik van onze producten en/of diensten of gegevens die we via derden hebben ontvangen.

Het gaat over gegevens om u te identificeren (naam, adres, klantnummer, rekeningnummer…), om u te contacteren ( adres, telefoon- of gsmnummer, fax, e-mail, gebruikersnaam, identificatiegegevens over de toestellen die u gebruikt…) en om u correct van dienst te kunnen zijn (welke producten of diensten u gebruikt, voorkeuren en interesses, activiteit, feedback…).

 

Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?

Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt. Wij waken er echter over dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn , ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij gebruiken aldus uw persoonsgegevens:

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  • Indien wij hiertoe toestemming van u hebben gekregen. U bent hierin uiteraard te allen tijde vrij. Wenst u uw toestemming in te trekken dan kan u hiervoor contact opnemen via de geijkte kanalen;
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om te kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten
  • Als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben (verwerking voor onderzoeksdoeleinden, geschillenbeheer en juridische risico’s, klachtenmanagement en dienst na verkoop, uitoefenen en vrijwaring van onze rechten, ...). Daarbij letten wij erop dat in elk geval het evenwicht tussen die gerechtvaardigde belangen en de impact op uw privacy niet wordt verstoord.
  • Om aan direct marketing te doen. Als u dit helemaal niet wilt, leggen wij u hieronder uit hoe u uw recht tot verzet hiertegen kan uitoefenen.

Hoe beveiligen we u gegevens?

Intern nemen wij Alwego n.v. de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit zowel in onze kantoren en/of via onze websites. Zo hebben we bijvoorbeeld de nodige firewalls die externe toegang van buitenaf beveiligen. Wij zien er op toe dat onze medewerkers en verwerkers alleen over de nodige gegevens beschikken die zij nodig hebben in de uitvoering van hun opdracht en zij die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld als er zich bij die verwerkers, in overeenstemming met de geldende wetgeving weliswaar, ondanks de genomen maatregelen, incidenten zouden voordoen.

 

Overdracht aan derde partijen?

Alwego n.v. houdt zich eraan geen persoonsgegevens aan derde partijen te verkopen, te verhuren of door te geven aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de vennootschap

Voor sommige aspecten van onze bedrijfsvoering doen wij beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat wij voor bepaalde taken en/of diensten soms genoodzaakt zijn tijdelijk gegevens aan een externe verwerker over te maken. U kan er evenwel van op aan dat indien wij dit doen, wij er steeds op toezien dat uw gegevens met de nodige vertrouwelijkheid, op een veilige manier en als een goede huisvader worden behandeld en beheerd.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, volgen wij het beschermingsniveau volgens de vereisten opgenomen in de Europese regelgeving.

 

Bewaringstermijn?

Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen. In ieder geval bewaart Alwego n.v. uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor die gegevens werden verzameld noodzakelijk is of zolang de wet ons dit verplicht.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende de daartoe noodzakelijk periode na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen bv. in het kader van onze wettelijke aansprakelijkheid als aannemer en aldus ook uit bv. juridische, fiscale of boekhoudkundige noodzaak. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard slechts beperkt toegankelijk.

 

Wat zijn uw rechten?

 

1.Recht op toegang/inzage

Als betrokkene kan u op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verwerken. Als u uw recht van inzage wenst uit te oefenen dan kan dit via de hieronder weergegeven kanalen. Om uw recht van toegang/inzage uit te oefenen en iedere ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons evenwel een bewijs van uw identiteit te verschaffen.

2.Recht op verbetering

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die Alwego n.v. over u heeft bewaard, niet langer up to date/correct zijn. U kan ons dan ook steeds vragen om die persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen, u dient ons evenwel eerst een bewijs van uw identiteit te verschaffen zoals hier verder uiteengezet.

3.Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te vragen om uw persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan uzelf of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.  Wij wijzen er wel op dat de geldende privacywetgeving in een aantal beperkingen voorziet, zodat dit recht van overdraagbaarheid niet toepasselijk is op alle gegevens.

4.Recht om zich te verzetten

Indien u zich niet kan vinden in de manier waarom Alwego n.v. bepaalde persoonsgegevens verwerkt, bv. in het kader van direct marketing, profilering, kunt u zich hiertegen verzetten. U neemt hiervoor contact met ons op via de gebruikelijke hieronder weergegeven kanalen.  Uw verzet zal ingewilligd worden tenzij er dwingende reden zijn om dit niet te doen, bv. wettelijke verplichting of uitvoering van het contract.

5.Recht om uw gegevens te laten verwijderen

U heeft niet alleen het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten veranderen, u heeft ook het recht deze te laten verwijderen.

U kan hiervoor contact opnemen met onze privacy-afdeling. Hou er wel rekening mee dat de geldende privacywetgeving voorziet in een aantal uitzonderingen.

 

Gebruik van cookies

Op de websites en webshop van Alwego n.v. maken we gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden en wij uw bezoek aan onze websites zo aangenaam mogelijk wensen te maken, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij deze cookies gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u één van onze websites of de webshop bezoekt. Deze cookies bevatten informatie bv. De taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de website en/of webshop. 

Als u cookies wenst te blokkeren, kan u dit steeds doen via  uw browserinstellingen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de helppagina van uw specifieke browser.

Alwego n.v. maakt gebruik van diverse cookies:

  • Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de websites en/of webwinkel behoorlijk functioneren. Deze vergemakkelijken en personaliseren uw bezoek en gebruikservaring. Bv. Het winkelwagentje in de webshop, producten op het verlanglijstje browserinstellingen,…
  • Analytische cookies: Via analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden informatie over het gebruik van onze websites en/of webshop door de gebruikers. Door het gebruik van de website en/of webshop te meten en in kaart te brengen kunnen wij deze verbeteren en aldus het gebruiksgemak ervan optimaliseren. Volgende gegevens worden bv opgeslagen: browserkenmerken, wanneer en hoelang je de website gebruikt; welke pagina’s worden bezocht, of de functionaliteiten worden gebruikt,…
  • Social media cookies van derden:  Deze cookies worden door de sociale media websites zelf geplaatst; deze cookies zorgen ervoor dat functies van die websites mogelijk zijn, bv. Een youtubefilmpje, google maps, iets liken of delen via facebook of andere kanalen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de verklaringen op de websites van deze sociale mediakanalen.
  • marketingcookies: op onze websites en/of webshop worden advertentiecookies geplaats. De informatie uit deze cookies gebruiken wij om voor u zo relevant mogelijke aanbiedingen te kunnen doen. Voor onze webshop wensen wij u te helpen door te wijzen op mogelijke artikelen die voor u interessant kunnen zijn. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken, uw historiek van aankopen en uw interesses die we kennen doordat we u deze gevraagd hebben. Al deze informatie wordt gecombineerd zodat we een beeld krijgen van uw voorkeuren en de webshop voor u aangepast kan worden.

Google's Privacy & Terms

 

Andere websites en sociale media?

Onze websites of sociale mediapagina’s kunnen vermeldingen bevatten naar websites, kanalen, sociale media en/of informatie van derden. Wij wensen u er op te wijzen dat wij deze websites en dergelijke niet controleren. De aanbieders van deze websites, kanalen, sociale media en/of informatie hebben mogelijks hun eigen privacybeleid. Wij raden u dan ook aan u over hun privacybeleid te informeren. Alwego n.v. aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Tot wie kan u zich richten?

Indien u vragen, klachten of opmerkingen hebt over onze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, inclusief het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met de privacy afdeling van Alwego n.v..

Dit kan via:

Telefoon op +32 (0)9 369 53 89 en vraag naar de privacy-verantwoordelijke

E-mail naar Privacy@alwego.be

Brief naar  Alwego n.v., afdeling Privacy, Dendermondsesteenweg 93, 9260 Schellebelle.

Ieder verzoek tot inzage, correctie, schrapping  … van gegevens dient een duidelijke opgave te bevatten van wat u concreet wenst in te zien, corrigeren, schrappen… . Uw verzoek dient ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie van de voorkant en achterkant van uw identiteitskaart te bevatten. Indien aan deze voorwaarden is voldaan zal Alwego n.v. zo snel als mogelijk uw verzoek behartigen en u hierover berichten.

Voor de volledigheid informeren wij u dat, mochten wij niet reageren op uw vraag of indien ons antwoord niet voldoet aan de verwachtingen, u steeds het recht hebt om een klacht in te dienen bij de daarvoor bevoegde overheidsinstanties. 

 

 

Blijf op de hoogte van aanpassingen

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen. We raden u dan ook aan om onze privacyverklaring regelmatig na te kijken.

Onze algemene voorwaarden en/of de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op deze privacyverklaring.

 

Fam. Vankeirsbilck - De Waele uit Lochristi
Vertrouwen
Na lang zoeken met welke firma we in zee zouden gaan hadden wij een gesprek met Alwego. Er werd meteen een gevoel van vertrouwen gecreëerd. Dat gevoel is gedurende de gesprekken en de werken die erop volgden alleen maar versterkt. Wij raden Alwego met gerust hart aan ...
Famillie G. uit Bornem
Ze denken mee met het ontwerp
Wij hebben gemerkt dat Alwego niet gewoon verkopers zijn van zwembaden. Ze denken mee met het ontwerp, en met hun ervaring gaven ze ons heel nuttige tips.Een zwembad is toch altijd een investering, en dan wil je dat je achteraf van niets spijt hebt. Bij Alwego word j ...
Famillie R. uit Zwijndrecht
Fantastisch team … zowel het prachtig ontwerp van het zwembad én de tuin als de aanleg van het ganse zwembad/tuinplan verdient een dikke pluim … belangrijk voor ons is ook een goede na-service en ook hier niets dan lof : steeds snel antwoord op bijkomende vragen en/o ...
Famillie W uit merelbeke
Betrouwbare en heel reactieve partner.
Familie S. uit Wichelen
De planning werd stipt gevolgd
Het contact met Alwego was altijd prima. Dat was zo voor de verkoop, maar ook daarna stonden ze altijd voor ons klaar. We konden ook altijd vertrouwen op hun woord en de planning werd stipt gevolgd. Bovendien deden de werkmannen hun uiterste best om alles zeer nauwke ...
Mevr. S. uit Wetteren
Goede opvolging & heel vlotte uitvoering
Ik wilde een zwembad, helemaal op maat van mezelf en mijn kids. Zo werd een zithoek gerealiseerd in het zwembad waarin het gezellig zitten is om een boek te lezen of waarin de kids lekker kunnen Chillen. Alwego slaagde er in om mijn bestaande tuinhuis om te bouwen ...
Famillie V.K. uit Merelbeke
Van bij het eerste contact konden we de open communicatie zeer waarderen, net als in latere fases het persoonlijke contact met de medewerkers, de transparante offerte, de mogelijkheid om een project te gaan bekijken en de uiteindelijke uitvoering van de werken. Maar ...
famillie C uit Oostkamp - Varsenare
Onze tuinaannemer had zelden zo’n gestructureerde en propere uitvoering gezien.
We kregen een zeer professionele en uitvoerige uitleg naar aanloop van het project. Ook alle vragen werden snel beantwoord zodat we een weloverwogen keuze konden maken. De uitvoering zelf was top! Onze tuinaannemer had zelden zo’n gestructureerde en propere uitvoerin ...
Fam. G. Peeters uit Daknam (Lokeren)
Juist gevoel, Topteam !
Wij hadden vanaf ons eerste gesprek een juist gevoel bij Alwego, en dat is tot op vandaag nooit veranderd. Er werd rekening gehouden met onze voorkeuren en van daaruit groeide een mooi project dat op gebied van planning, uitvoering en opvolging perfect verliep. Bedan ...
Famillie T uit Moorsel
Alles verliep stipt en zoals afgesproken. Persoonlijke service na installatie.
Wij zijn heel tevreden over de samenwerking met Alwego. De opvolging verloopt heel stipt en alles wordt uitgevoerd zoals afgesproken. Kwalitatieve onderdelen worden gebruikt en dit aan een juiste prijs. We zijn heel tevreden met service na installatie en persoonlijke ...
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.